January 17, 2024

De cruciale rol van ESG en Paris-Proof in de vastgoedsector

Ook u bent vast niet ontkomen aan het woord ‘duurzaam’. Door de groeiende invloed van duurzaamheid binnen de vastgoedsector zijn de begrippen 'ESG' en 'Paris-Proof' onmisbare richtlijnen voor wie zich bezighoudt met duurzaam beleggen en vastgoedbeheer. Deze twee begrippen vormen samen een vruchtbare bodem voor het streven naar een duurzame toekomst in de vastgoedsector. Hoewel het begrip duurzaamheid op diverse manieren wordt gebruikt, ontbreekt het vaak aan een heldere definitie. Wij hebben deze definitie concreet gemaakt.  

Auteur: Raquel Kemper

Het raamwerk

ESG is een overkoepelend raamwerk waarmee verschillende aspecten van duurzaamheid worden overwogen. Dit begrip categoriseert duurzaamheid in drie componenten:  

 • Environmental (milieu):  
  Richt zich op de impact van een bedrijf op het milieu. Het omvat milieubewuste keuzes, zoals de ecologische voetafdruk van het bedrijf, energie-efficiëntie en afvalbeheer.  
 • Social (sociaal):  
  Betreft de relaties van een bedrijf met werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.  
 • Governance (bestuur):  
  Omvat de wijze waarop een bedrijf wordt geleid, gecontroleerd en beheerd. Het omvat aspecten zoals de samenstelling van de raad van bestuur, de beloning van leidinggevenden, de rechten van aandeelhouders en de algemene structuur van het ondernemersbestuur.  

Bent u bezig met het verduurzamen van bestaand vastgoed, bijvoorbeeld door renovaties? Dan is het essentieel dat deze voldoen aan de ESG-criteria. Deze criteria leggen met name de nadruk op energie-efficiëntie, zoals: recycling en hergebruik, LED verlichting en slimme thermostaten. Maar ook op sociale duurzaamheid als essentiële bouwstenen, denk bijvoorbeeld aan: toegankelijkheid, inclusiviteit en werknemerswelzijn.    

Niet alleen de ESG-criteria maar ook het Parijs-akkoord hebben grote invloed op de verduurzaming van de vastgoedsector.  

Paris-Proof voor een circulaire economie

In 2015 werd het Parijs-akkoord gesloten met als doel de opwarming van de aarde te verminderen en de temperatuurstijging ruim onder de 2 graden Celsius te houden. Voor bedrijven die Paris-Proof zijn of willen zijn, komt er een extra dimensie boven op de ESG-criteria: de CO2 voetafdruk. Wilt u met uw bedrijf duurzaam bijsturen middels het Parijs-akkoord? Dan kunt u maatregelen nemen om de CO2 voetafdruk te verminderen.  

Het Parijs-Akkoord is een verdrag en schept geen verplichtingen (zoals bijvoorbeeld het CSRD of Taxonomie dat wel doet). Paris-Proof legt specifieke en ambitieuze doelen op om klimaatverandering (wereldwijd) tegen te gaan. Ze doen dit door maatregelen te nemen zoals:  

 • Nationale doelstellingen (NDC’s): Landen verbinden zich samen tot het nemen van bepaalde maatregelen om de hoeveelheid vuile lucht die ze produceren te verminderen.  
 • Duurzame energie: Door toe te werken naar 100% gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsopwekking.  
 • Transparantie en rapportage: Het akkoord benadrukt de noodzaak van openheid en eerlijke rapportage. Elk land laat zien hoeveel broeikasgassen het uitstoot en welke acties het onderneemt.  
 • Mondiale temperatuurdoelstellingen: Landen zetten zich in om de opwarming van de aarde te beperken.  

ESG en Paris-Proof, hand in hand

Zowel ESG als Paris-Proof ondersteunen financiële overwegingen. Bijvoorbeeld door diversificatie naar duurzame vastgoedportefeuilles. Diversificatie verwijst hier naar het verdelen van investeringen over verschillende duurzame vastgoedprojecten. Ook doen ze dit door het gebruik van groene financieringsinstrumenten zoals groene obligaties, groene leningen, duurzaamheidskredieten, milieubewuste beleggingsfondsen en green equity. Deze instrumenten zijn ontworpen om milieuvriendelijke en duurzame projecten te ondersteunen.  

Deze financiële overwegingen zijn van belang om verschillende redenen. Bijvoorbeeld de marktwaarde van activa, bedrijven kunnen met sterke ESG-prestaties aantrekkelijker zijn voor investeerders, met kans op een verhoogde marktwaarde van activa. Ook levert het toekomstbestendigheid op, bedrijven die proactief werken aan duurzaamheid en klimaatdoelen zijn beter voorbereid op de verwachte verschuivingen van regelgeving, marktvraag en technologische ontwikkelingen.    

In het kort ESG en Paris-Proof:  

 • ESG biedt het overkoepelende raamwerk waarin brede milieu-, sociale en governance-aspecten worden overwogen.  
 • Paris-Proof stelt specifieke en ambitieuze doelen vast, die gericht zijn op maatregelen om wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan.  

De combinatie van deze criteria zorgen actief voor verduurzaming in vastgoed over de hele wereld.  

En wat heeft u daar nou aan?

Duurzaamheid en klimaatverandering zijn langetermijnkwesties. Vastgoedbedrijven die proactief met ESG en Paris-Proof omgaan, zullen waarschijnlijk beter gepositioneerd zijn om te gedijen in een wereld die steeds meer waarde hecht aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Ausems ondersteunt de vastgoedsector bij het aanpakken van deze uitdagingen, door inzicht en een opstap te bieden richting verduurzaming. Bent u bezig met verduurzaming of weet u niet waar u moet beginnen? Neem contact op met Matthias (+31 6 27 42 23 36) of Raquel (+31 6 11 06 36 18).  

Wil je hierop reageren?

Bent je het eens met dit artikel, of juist helemaal niet? Laat het weten, we gaan namelijk graag het gesprek aan.
Plaats uw reactie