March 11, 2024

ESG-Overwegingen op een rijtje

Na onze eerdere verkenning van de betekenis van ESG en duurzaamheid kunnen we zeker stellen dat deze combinatie onmisbaar is in de vastgoedsector. De ESG-rapportages vormen een onmisbaar instrument voor bedrijven die streven naar verantwoord ondernemen. Het biedt namelijk een totaalbeeld van de impact die een bedrijf heeft op het milieu, de samenleving en het bestuur. Wij streven ernaar (vastgoed)bedrijven te ondersteunen bij hun eerste stappen richting een ESG-rapportage, maar voor zij die zich vast willen inlezen op de inhoud zetten we het even op een rijtje.

Een van de vele voordelen van een ESG-rapportage is dat het proactief risicobeheer biedt. Hiermee kunt u als beheerder of eigenaar vooruitziend risico's identificeren, beoordelen en beheren. Deze risico's houden verband met milieu, sociale kwesties en bestuur in zakelijke context. Per onderdeel van een ESG-rapportage (environmental, social en governance) zijn er verschillende maatregelen te nemen die weer verschillende voordelen opleveren in het duurzame domein.  

Auteur: Raquel Kemper

Environmental (milieu) overwegingen

Hier spreken we over de milieuoverwegingen die een bedrijf maakt. Een vastgoedbedrijf kan bijvoorbeeld streven naar energie-efficiente en gebruik maken van duurzame bouwmaterialen. Niet alleen met het oog op het verminderen van de ecologische voetafdruk, maar ook als reactie op mogelijke risico's zoals de mogelijk strengere regelgeving met betrekking tot energieprestaties van gebouwen. Door de ecologische impact mee te nemen door middel van ESG, wordt er (onbewust) rekening gehouden met klimaatverandering! Dat kan op verschillende manieren binnen het environmental gebied:  

Klimaatverandering en milieuprestaties:

 • Risico-Identificatie:  
  Door de mogelijke impact van klimaatverandering op de bedrijfsactiviteiten te analyseren, kunnen bedrijven risico's zoals stijgende energiekosten, strengere emissienormen en fysieke schade aan infrastructuur identificeren.
 • Maatregelen nemen:  
  Investeren in duurzame energiebronnen, energie-efficiëntieprojecten en het verminderen van de ecologische voetafdruk kan helpen om de blootstelling aan klimaatgerelateerde risico's te verminderen.

Natuurlijke hulpbronnen en toeleveringsketen:

 • Risicoanalyse:
  Schaarste van natuurlijke hulpbronnen kan de toeleveringsketen verstoren. Door de afhankelijkheid van bepaalde grondstoffen te evalueren, kunnen bedrijven risico's identificeren die verband houden met de beschikbaarheid en prijsvolatiliteit van materialen.
 • Mitigerende maatregelen:  
  Bedrijven kunnen streven naar een circulaire economie, diversificatie van leveranciers en het verminderen van afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen om risico's te minimaliseren.

Daarnaast kan de vastgoedsector rekeningen houden met klimaatverandering bij het plannen van nieuwe projecten. Risico’s zoals overstromingen, stormen en stijgende zeespiegels kunnen de waarde van onroerend goed aanzienlijk beïnvloeden. Door de overwegingen te integreren kunnen vastgoedbedrijven bijvoorbeeld kiezen voor locaties met een lager risico op natuurrampen en investeren in klimaatbestendige infrastructuur.  

Social (sociale) overwegingen

Op het gebied van sociale overwegingen wordt de nadruk gelegd op werknemersbetrokkenheid, diversiteit en inclusie. Bedrijven die deze aspecten serieus nemen, verminderen het risico op arbeidsconflicten, juridische geschillen en reputatieschade. Een bedrijf dat actief werkt aan het bevorderen van een inclusieve werkomgeving kan bijvoorbeeld profiteren van een hogere medewerkerstevredenheid en lagere personeelsverloopkosten.    

Werknemersbetrokkenheid en tevredenheid:

 • Risico-identificatie:  
  Door regelmatig feedback van werknemers te verzamelen en te analyseren, kunnen bedrijven potentiële risico's in verband met ontevredenheid, lage moraal of conflicten binnen de organisatie identificeren.
 • Maatregelen nemen:  
  Bedrijven kunnen proactief investeren in initiatieven die de werknemersbetrokkenheid bevorderen, zoals training en ontwikkeling, gezondheids- en welzijnsprogramma's en een inclusieve bedrijfscultuur. Dit kan helpen om personeelsverloop en productiviteitsverlies te verminderen.  

Diversiteit en inclusie:

 • Risicoanalyse:  
  Een gebrek aan diversiteit in het personeelsbestand kan leiden tot reputatierisico's, juridische kwesties en verminderde innovatie. Door diversiteits- en inclusiegegevens te analyseren, kunnen bedrijven potentiële risico's in dit verband identificeren.
 • Acties ondernemen:  
  Actief streven naar diversiteit en inclusie in werving, behoud en promotieprocessen kan risico's minimaliseren en het vermogen van een bedrijf vergroten om zich aan te passen aan veranderende demografische en sociale verwachtingen.  

Arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid:

 • Risico-inschatting:  
  Het niet voldoen aan de normen voor arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid kan leiden tot juridische problemen, boetes en reputatieschade. Periodieke evaluatie van deze aspecten helpt bij het identificeren van risico's.
 • Preventieve maatregelen:  
  Investeringen in gezondheids- en veiligheidsprogramma's, naleving van arbeidsnormen en transparante rapportage kunnen bijdragen aan het minimaliseren van risico's en het verbeteren van het bedrijfsimago.

Door de sociale aspecten van ESG op deze manieren te integreren, kunnen bedrijven niet alleen risico's minimaliseren, maar ook positieve veranderingen bevorderen en een duurzaam concurrentievoordeel opbouwen.

Governance (bestuur) overwegingen

Governance-aspecten richten zich op transparantie van bedrijfspraktijken, de kwaliteit van bestuur en bescherming van aandeelhoudersbelangen. Bedrijven die sterke governance-principes hanteren, verminderen risico op financiële fraude, onethisch gedrag en juridische sancties.

Transparantie en verantwoording:

 • Risico-identificatie:  
  Gebrek aan transparantie kan leiden tot wantrouwen van investeerders en andere belanghebbenden. Door de governancestructuur en rapportagepraktijken te beoordelen, kunnen bedrijven risico's zoals juridische geschillen en reputatieschade identificeren.
 • Maatregelen nemen:  
  Het implementeren van strikte governancestandaarden, transparante financiële verslaglegging en het bevorderen van verantwoordingsmechanismen kunnen bijdragen aan het minimaliseren van risico's en het opbouwen van vertrouwen.  

Bestuurskwaliteit en ethiek:

 • Risicoanalyse:  
  Een gebrek aan ethiek in besluitvormingsprocessen kan leiden tot fraude, juridische gevolgen en verlies van vertrouwen. Door de kwaliteit van het bestuur en ethische normen te evalueren, kunnen bedrijven deze risico's identificeren.
 • Mitigerende maatregelen:  
  Het instellen van een onafhankelijke raad van bestuur, ethische gedragscodes en mechanismen voor het melden van wangedrag kan helpen bij het minimaliseren van risico's en het waarborgen van integriteit.

De vooruitzichten

Inzicht in elk onderdeel van ESG biedt bedrijven niet alleen de mogelijkheid om mogelijke risico’s te identificeren en te verminderen, maar ook om kansen voor verduurzaming te herkennen. Zoals u ziet zijn er veel keuzes te maken om hier pro-actief aan deel te nemen, het team van Ausems biedt hierin een ondersteunende rol. Door duurzaamheid als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie te beschouwen, kunnen ondernemingen niet alleen maatschappelijke waarde creëren, maar ook hun eigen veerkracht vergroten in een steeds veranderende zakelijke omgeving. Door dit allemaal inzichtelijk te maken als onderdeel van ESG, kan hierop worden effectief worden ingespeeld.  

Weet u niet waar u moet beginnen of wilt u eens een tweede paar ogen op uw rapportage hebben? Neem contact op met onze duurzaamheidspecialisten Matthias de Leeuw (+31 6 27 42 23 36) en Raquel Kemper (+31 6 11 06 36 18).

Wil je hierop reageren?

Bent je het eens met dit artikel, of juist helemaal niet? Laat het weten, we gaan namelijk graag het gesprek aan.
Plaats uw reactie