Rijksvastgoedbedrijf

Een nieuwe toekomst voor een aanmerkelijk stuk Nederlands erfgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert het overgrote deel van overheidsgebouwen van het rijk. Sinds de fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed beheert de organisatie een gebundelde portefeuille van 12 miljoen m².

De uitdaging.

Achterstallig onderhoud, samen met het streven dat alle gebouwen voor minimaal 98% moeten voldoen aan wet- en regelgeving, maakte dat er steeds meer druk op de organisatie kwam te liggen. Wij werden gevraagd om te helpen deze druk te verlichten. Sinds een jaar helpen wij als flexibele vaste kracht met het technisch beheer van een aantal aanmerkelijke vastgoedportefeuilles.

Inzicht in euro’s en aandacht

Binnen onze opdracht was er één bijzondere portefeuille die extra aandacht vroeg: de pachtboerderijen in Nederland. Het rijk verpacht namelijk ruim 200 boerderijen waarvan het grootste deel zich in Flevoland bevindt. Recentelijk zijn deze boerderijen bij het Rijksvastgoedbedrijf ondergebracht.

De pachtboerderijen, veelal uit 1950, hadden helaas veel achterstallig onderhoud opgebouwd. In de afgelopen decennia is daarnaast de functie van boerderijen in ons land sterk veranderd en is de techniek de naoorlogse boerderijen vaak allang voorbij.

Er was bij het Rijksvastgoedbedrijf als nieuwe beheerder van de boerderijen, de boeren als de politiek, sterke behoefte aan overzicht en inzicht. Een project dus met veel verschillende belangen en politieke druk, waarbij de kwaliteitseisen des te hoger lagen.

Het resultaat.

Samen met onafhankelijke partijen uit de markt hebben we de technische staat van iedere boerderij in kaart gebracht. Als kernteam waren wij verantwoordelijk voor het inplannen, laten uitvoeren, controleren en beoordelen van elke inspectie. Zo ontstond er een totaaloverzicht van de technische staat van de portefeuille en de kosten op korte- en middellange termijn. Met dit overzicht konden budgetten worden aangevraagd en vrijgemaakt. Op de grootste risico’s is direct actie ondernomen. De overige werkzaamheden worden op reguliere wijze ingepland en het achterstallig onderhoud wordt momenteel aangepakt.

Iedereen betrekken in het proces

Ook de pachters worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zowel over de inspecties als over de vervolgmaatregelen. Maar ook aan de politiek is verantwoording afgelegd, die terecht kritisch is over het achterstallig onderhoud. Zo kregen alle partijen een helder overzicht van wat er nodig is om elke boerderij individueel en de portefeuille als geheel weer in goede staat van onderhoud te brengen.

200

Pachtboerderijen

300k

m² geïnspecteerd

150

Opdrachten tot herstel

15

Boeren inzicht gegeven

Proces.

Stap één was inventariseren en prioriteiten scheppen. Sommige pachtboerderijen hadden dusdanig achterstallig onderhoud dat er direct actie ondernomen werd. Als opdrachtgever voor de marktpartijen waren wij niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit en de planning, maar ook de dialoog. Een spanningsveld waarin tijd en kwaliteit constant gebalanceerd moesten worden.

Spin in het web

Wij begeleidden het aanbesteden, selecteren, inplannen, controleren en afronden van de inspecties. Door de inspecties te spreiden over meerdere marktpartijen ontstond er een eerlijk beeld van de staat van de boerderijen. Samen met een kwaliteits- en veldcontrole, konden de inspecties afgerond worden.  

We controleerden en accordeerden de opdrachten voor herstel, zogenaamde BKW’s (bijkomende werkzaamheden).

Oplevering & nazorg.

Inzicht in onderhoudstoestand van de boerderijen individueel en de portefeuille als geheel geeft inzicht in risico’s. Door direct maatregelen te nemen werden de grootste risico’s gemitigeerd. De overige werkzaamheden zijn in de meerjaren planning opgenomen. Het inzicht geeft hiermee grip en zorgt voor heldere communicatie naar de boeren en de politiek. Een belangrijk fundament en startpunt voor de toekomstgesprekken over dit mooie stuk Nederlands erfgoed.